In de jaarlijkse openbare Nutslezing van het Nut Rotterdam worden actuele maatschappelijke thema's behandeld door gezaghebbende sprekers.

Nut Rotterdam

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Departement Rotterdam

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd eind 1784 in de Republiek der Verenigde Nederlanden opgericht als genootschap tot de ‘verbetering van de burger- en schoolwezen’. Op 24 augustus 1785 werd in de stadsdoelen in Rotterdam het Departement Rotterdam opgericht.

Het Nut Rotterdam richt zich op het stimuleren van maatschappelijke ontwikkeling en educatie. Zij organiseert jaarlijks de Nutslezing en ondersteunt brede initiatieven op het gebied van onderwijs, letteren en cultuur, die ten doel hebben kennis en cultuur over te dragen en gericht zijn op uitwisseling, educatie en interactie tussen maatschappelijke groepen.
In de jaarlijkse Nutslezing wordt steeds een actueel maatschappelijk thema behandeld door een gezaghebbende spreker.

Geschiedenis

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is een van de oudste organisaties van Nederland. Zij werd in 1784 opgericht in Edam, om bij te dragen aan de volks­ontwikkeling en het verbeteren van de leef­omstandigheden. Het Verlichtings­denken bracht ook in Nederland een steeds algemenere wens naar een bredere volks­vertegenwoordiging, het verspreiden van kennis en wetenschaps­beoefening in bredere kring, en nieuwe ideeën over de zorg voor de minder bedeelden. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zette zich in nieuwe groepen naar een hoger maatschappelijk en zedelijk peil te brengen. Dat begon met de oprichting van nutscholen, nuts­bibliotheken, de organisatie van cursussen en lezingen, maar later ook met ‘de bevordering van de spaarzin’, waaruit de Nuts­spaarbank is voortgekomen.

Er werden al snel ook lokale departementen van ’t Nut opgericht, bijna overal in Nederland. In Rotterdam in 1785. En in 1819 werd de eerste steen gelegd voor het Nutsgebouw aan de Oppert, waar veel nutsactiviteiten konden plaatsvonden. Helaas ging dit gebouw in 1940 verloren.
In Rotterdam zijn vanaf 1785 Nuts(bewaar)scholen, een kweekschool voor onderwijzers, de Industrieschool, de Rotterdamse Nutsspaarbank, een instituut voor volksonderwijs (de latere Volksuniversiteit), volkstuinen, de leesbibliotheek en kinderleeszalen (onder andere in het Kralinger Volkshuis aan de Hoflaan) opgericht. In de jaren vijftig van de vorige eeuw volgde nog de oprichting van de Nutsacademie voor Pedagogische en Maatschappelijke Vorming, waar docenten voor het middelbaar onderwijs werden opgeleid, die later is opgegaan in de Hogeschool InHolland.

Inmiddels is in veel van de oorspronkelijke initiatieven door de overheid of andere (sociale) instellingen voorzien. Het Nut Rotterdam ondersteunt nu met een bescheiden fonds enkele projecten en initiatieven op het gebied van onderwijs, cultuur en educatie in Rotterdam. Daarnaast organiseert zij sinds 2004 weer jaarlijks de Rotterdamse Nutslezing. Een traditie die in 1818 gestart is in Rotterdam.

Dank voor uw interesse en veel plezier op de Nutslezing.